Privacy Verklaring

PRIVACY-DOCUMENT mei 2018

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

IDENTITEIT Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die KEMPIE praktijk voor kinderen en jongeren verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens. Bedrijfsgegevens:    KEMPIE

Hoge Rijndijk 9A

3449 HB Woerden

Telefoon: 06 15 00 78 95

E-mail: coach@kempie.nl

KEMPIE kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KEMPIE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan KEMPIE verstrekt. KEMPIE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactformulier op website:            

• voor- en achternaam ouders

• NAW - gegevens

• geslacht

• telefoonnummer

• e-mail adres

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

• Naam kind/ouders, adres en woonplaats

• Geboortedatum kind

• Datum van de behandeling

• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld

• De kosten van het consult.

 

KEMPIE verwerkt de volgende bijzonderheden/of gevoelige persoonsgegevens:

• Gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via coach@kempie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

KEMPIE verwerkt persoonsgegevens:

• Om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e- mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

• Om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten die binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst zijn afgesproken. .

• Voor het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst.

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Voor het verbeteren van onze dienstverlening;

• KEMPIE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

• KEMPIE volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

• KEMPIE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw en de privacy van uw kind waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens,

• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:1

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn. Hiervan wordt u voorafgaande aan de waarneming op de hoogte gesteld.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale intervisie en supervisie.

• Een paar gegevens uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, verzekeraar en verzekeringnummer) worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

KEMPIE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KEMPIE) tussen zit.

KEMPIE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. KEMPIE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Google Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Roundcube - Outlook: email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook of in het clientendossier. Roundcube - Outlook: email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen deelnemers aan trainingen/workshops. Docenten/professionals ontvangen middels dit syteem e- mails en emailadressen zijn opgeslagen in Outlook.

Novosite, website, beheer website en berichtenverkeer naar info@praktijkalleskids.nl, de website wordt gehost via Novosite.

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KEMPIE en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar coach@kempie.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval, binnen vier weken, op uw verzoek .

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door KEMPIE verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met KEMPIE, bereikbaar op bovenstaande contactgegevens. KEMPIE zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van KEMPIE m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met KEMPIE bespreken. Komt u er samen met KEMPIE  niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met KEMPIE kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. En met uw klacht/tip kun u namelijk ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.